Podmienky ochrany osobných údajov

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ č. 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „GDPR”) a zákona č. /2019 Zb. o spracovaní osobných údajov

 

Správca osobných údajov: Spoločnosť TOPADROIT a.s., so sídlom Ostrava – Mariánské Hory, Přemyslovců 1014/45, PSČ 709 00, IČO: 06048251, vedená na Krajskom súde v Ostrave pod sp.zn.: B 10930, web: https://venira.sk, e-mail: info@venira.sk (ďalej len „spoločnosť“ alebo „správca“).

 

 

PREAMBULA

Tieto podmienky obsahujú informácie o spracovaní osobných údajov odovzdaných spoločnosti zákazníkom pri uskutočnení objednávky (uzavretí zmluvy), na účely hodnotenia nákupu na portáli Heuréka.sk a návštevníkom webu v rámci komunikácie so spoločnosťou. Nevzťahujú sa na spracovanie osobných údajov na základe udelenia súhlasu.

 

 

I. SPRACOVANIE NA ZÁKLADE OBJEDNÁVKY

1. Ako správca vašich osobných údajov zodpovedáme za ich ochranu a zaväzujeme sa ich spracovávať so zodpovedajúcim technickým a organizačným zabezpečením. Ak sú nám odovzdané v rámci objednávky tovaru či služieb, spracovávame ich vždy za nižšie uvedených podmienok.

2. Účel, právny základ spracovania a doba spracovania vašich osobných údajov je nasledujúci:

a) účel: vybavenie objednávky a nadväzujúcich zmluvných či zákonných povinností vrátane korešpondencie súvisiacej s objednávkou, vybavenie reklamácie a ďalšie úkony súvisiace so zmluvnou agendou; právny základ: plnenie zmluvy (podľa ust. čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR); doba spracovania: 2 roky, prípadne do konca záručnej doby, ak trvá dlhšie ako dva roky.

(b) účel: archivácia účtovných dokladov na základe povinnosti vyplývajúcej z účtovných právnych predpisov; právny titul: splnenie právnej povinnosti (podľa ust. čl. 6 ods. 1 písiem. c) GDPR); doba spracovania: určená príslušným právnym predpisom.

(c) účel: priamy marketing - ponúkanie tovaru a služieb, oznamovanie zľavových akcií, výpredajov, zasielanie informácií o e-shope a ponúkaných produktoch a pod., a to najmä formou obchodných oznámení prostredníctvom e-mailu, právny dôvod: oprávnený záujem (podľa ust článok 6 odsek 1 písmeno f) GDPR); dĺžka spracovania: 3 roky. Ak podáte námietku proti spracovaniu na účely priameho marketingu, spracovanie bezodkladne ukončíme bez ďalšieho.

d) účel: zaistenie IT a sieťovej bezpečnosti spracovania, právny základ: oprávnený záujem (podľa ust. čl. 6 ods. 1 písem. f) GDPR); dĺžka spracovania: 3 roky.

e) účel: prípadné vymáhanie právnych nárokov z uzavretej zmluvy alebo súvisiace právne spory; právny základ: oprávnený záujem (podľa ust. čl. 6 ods. 1 písiem. f) GDPR); dĺžka spracovania: 3 roky.

3. Nemáte povinnosť nám osobné údaje poskytnúť, jedná sa však o podmienku na realizáciu objednávky (uzavretie zmluvy) - spracovanie budeme vykonávať zo zmluvných dôvodov.

4. V rámci spracovania osobných údajov môžeme odovzdať Vaše osobné údaje týmto spracovateľom a príjemcom:

- poskytovatelia softvéru – pre uľahčenie prevádzky e-shopu a zaistenie jeho technického zabezpečenia (server hosting, e-mail hosting, cloud-hosting, CRM systém či EPR systém, kancelárske aplikácie a pod.),

- prevádzkovatelia záložných serverov a iného hardvéru - za účelom zaistenia riadnej prevádzky e-shopu a ochrany a dostupnosti súvisiacich dát,

- účtovná kancelária - za účelom vedenia účtovnej agendy a súvisiacej archivácie daňových dokladov,

- daňový poradca, audítor, advokátska kancelária za účelom poradenstva v súvislosti s prevádzkou e-shopu,

- inkasné agentúry - za účelom vymáhania či inkasa pohľadávok spoločnosti,

- poskytovatelia platobných brán a bankovým ústavom za účelom vybavenia vašej objednávky,

- dopravné spoločnosti za účelom zaistenia dopravy vami objednaného tovaru,

- orgánom štátnej správy v prípadoch stanovených právnymi predpismi,

- prípadne ďalšie osoby,

všetko podľa aktuálnych potrieb a v rozsahu nevyhnutnom pre organizačné a technické zabezpečenie riadnej prevádzky e-shopu.

5. Pre vyjadrenie nesúhlasu (námietky) so spracovaním vašich osobných údajov, ako aj uplatnenie ďalších práv, ktoré môžete voči nám počas spracovania uplatniť použite túto adresu info@venira.sk.

 

 

II. SPRACOVANIE V RÁMCI VYBAVOVANIA OTÁZOK/PODNETOV

1. Ako správca vašich osobných údajov (kontakty TU) zodpovedáme za ich ochranu a zaväzujeme sa ich spracovávať so zodpovedajúcim technickým a organizačným zabezpečením. Ak sú nám odovzdané v rámci otázok/podnetov týkajúcich sa tovaru či služieb alebo iných záležitostí týkajúcich sa prevádzky e-shopu (prostredníctvom kontaktného formulára, e-mailu, telefónu, chatu a pod.), spracovávame ich vždy za nižšie uvedených podmienok.

2. Účel, právny základ spracovania a doba spracovania vašich osobných údajov je nasledujúci:

a) účel: vedenie korešpondencie a uchovanie histórie korešpondencie; právny základ: plnenie zmluvy - rokovania o objednávke (podľa ust. čl. 6 ods. 1 písiem. b) GDPR) a oprávnený záujem (podľa ust. čl. 6 ods. 1 písiem. f) GDPR) v prípade otázok nesúvisiacich so záujmom návštevníka webu uzavrieť objednávku; doba spracovania: 1 rok od vybavenia otázky alebo podnetu,

c) účel: fyzická, IT a sieťová bezpečnosť spracovania; právny základ: oprávnený záujem (podľa ust. čl. 6 ods. 1 písiem. f) GDPR); doba spracovania: 1 rok.

3. Do spracovania vašich osobných údajov zapájame týchto spracovateľov:

- poskytovatelia softvéru – pre uľahčenie prevádzky e-shopu a zaistenie jeho technického zabezpečenia (server hosting, e-mail hosting, cloud-hosting, CRM systém či EPR systém, kancelárske aplikácie a pod.),

- prevádzkovatelia záložných serverov a iného hardvéru - za účelom zaistenia riadnej prevádzky e-shopu a ochrany a dostupnosti súvisiacich dát.

4. Na vyjadrenie nesúhlasu (námietky) so spracovaním vašich osobných údajov, ako aj na uplatnenie ďalších práv, ktoré môžete voči nám počas spracovania uplatniť (viď nasl. článok) nám píšte tu: info@venira.sk.

5. Pokiaľ si na základe korešpondencie s nami objednáte tovar či služby, vaše údaje budú spracované za podmienok uvedených v predchádzajúcom článku.

 

 

III. SPRACOVANIE PRI HODNOTENÍ NÁKUPU NA HEURÉKA.SK

1. Ako správca vašich osobných údajov zodpovedáme za ich ochranu a zaväzujeme sa ich spracovávať so zodpovedajúcim technickým a organizačným zabezpečením. Ak sú nám odovzdané na základe vyplnenia dotazníka pre hodnotenie nákupu (prostredníctvom e-mailu), spracovávame ich vždy za nižšie uvedených podmienok.

2. Účel, právny základ spracovania a doba spracovania vašich osobných údajov je nasledujúci:

a) účelu: za účelom zistenia vašej spokojnosti s nakupovaním u nás a umiestnenia vášho hodnotenia úplne anonymne na portáli Heuréka.sk; právny dôvod: oprávnený záujem (podľa ust. článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR); doba spracovania: 6 mesiacov od odoslania dotazníka; pokiaľ dotazník spokojnosti vyplníte, 4 roky od poskytnutia hodnotenia.

3. Do spracovania vašich osobných údajov zapájame týchto spracovateľov:

- Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, 186 00 Praha, IČO: 02387727 na vygenerovanie dotazníka spokojnosti.

- poskytovatelia softvéru – pre uľahčenie prevádzky e-shopu a zaistenie jeho technického zabezpečenia (server hosting, e-mail hosting, cloud-hosting, CRM systém či EPR systém, kancelárske aplikácie a pod.),

- prevádzkovatelia záložných serverov a iného hardvéru - za účelom zaistenia riadnej prevádzky e-shopu a ochrany a dostupnosti súvisiacich dát.

4. Na vyjadrenie nesúhlasu (námietky) so spracovaním vašich osobných údajov, ako aj na uplatnenie ďalších práv, ktoré môžete voči nám počas spracovania uplatniť nám píšte na tento e-mail: info@venira.sk.

 

 

IV. PRÁVA ZÁKAZNÍKA

Po dobu, kedy spracovávame vaše osobné údaje, máte právo:

 • požadovať od spoločnosti informáciu, aké vaše osobné údaje spracováva,
 • požadovať od spoločnosti vysvetlenie ohľadom spracovania vašich osobných údajov,
 • vyžiadať si v spoločnosti prístup k vašim osobným údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od spoločnosti výmaz vašich osobných údajov, popr. obmedzenie ich spracovania, tento výmaz však vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo našim oprávneným záujmom,
 • preniesť vaše osobné údaje k inému správcovi,
 • vzniesť námietku v prípade spracovania vašich osobných údajov z dôvodu oprávneného záujmu spoločnosti (pozri článok I ods. 2 písm. c,d, a e) a článok II ods. 2 písm. a), b),
 • odhlásiť sa z odberu obchodných oznámení v zmysle § 7 zák č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti.

 

Pre uplatnenie vyššie uvedených nárokov píšte na e-mail: info@venira.sk. V prípade pochybností, či spracovávame vaše osobné údaje riadne - podľa príslušných právnych predpisov, môžete sa obrátiť aj na Úrad pre ochranu osobných údajov, prípadne na súd.

 

 

V. SÚHLASY SO SPRACOVANÍM

1. Súhlas so spracovaním osobných údajov - hodnotenie nákupu nájdete nižšie II: Súhlas so spracovaním osobných údajov - hodnotenie nákupu.

2. Súhlas so spracovaním osobných údajov - registrácia nájdete nižšie: III. Súhlas so spracovaním osobných údajov - registrácia.

3. Súhlas so spracovaním osobných údajov - newsletter nájdete nižšie: IV. Potvrdenie na odber noviniek z www.venira.sk.

4. Oznámenia o Cookies nájdete nižšie: V. Cookies.

 

 

II. Súhlas so spracovaním osobných údajov - hodnotenie nákupu

 

podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ č. 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov (ďalej len „GDPR”)

 

Správca osobných údajov: Spoločnosť TOPADROIT a.s., so sídlom Ostrava – Mariánské Hory, Přemyslovců 1014/45, PSČ 709 00, IČO: 06048251, vedená na Krajskom súde v Ostrave pod sp.zn.: B 10930, web: https://venira.sk, e-mail: info@venira.sk (ďalej len „spoločnosť“ alebo „správca“).

 

I. Rozsah spracovania

Vaše osobné údaje (ďalej len “OU”) budeme na základe vyplneného dotazníka (zaslaného e-mailom) spracovávať v nasledujúcom rozsahu: e-mailová adresa a informácie o objednávke (o obsahu nákupného košíka).

II. Účel spracovania

Vaše OÚ budeme spracovávať za účelom hodnotenia nákupu či poskytovaných služieb a uverejnenia týchto referencií úplne anonymne na webových portáloch s vyhľadávaním tovaru.

III. Doba spracovania

Vaše OÚ budeme spracovávať po dobu 230 dní.

IV. Zapojení spracovatelia

Okrem správcu môžu vaše OÚ spracovávať aj títo spracovatelia:

 • portály s ponukou tovaru poskytujúce informácie o spoľahlivosti internetových obchodov a hodnotení zákazníkov (napr. Zboží.cz, Google.com, apod.)
 • poskytovatelia softvéru – pre uľahčenie prevádzky e-shopu a zaistenie jeho technického zabezpečenia (server hosting, e-mail hosting, cloud-hosting, CRM systém, kancelárske aplikácie a pod.);
 • prevádzkovatelia záložných serverov a iného hardvéru - za účelom zaistenia riadnej prevádzky e-shopu a ochrany a dostupnosti súvisiacich dát.

V. Vaše práva týkajúce sa spracovania

Poskytnutie údajov je úplne dobrovoľné - v dôsledku ich neposkytnutia ich nebudeme môcť spracovávať na vyššie uvedené účely.

Počas spracovania vašich OÚ máte právo:

 • vziať súhlas kedykoľvek späť, a to bez akýchkoľvek sankcií,
 • požadovať od správcu informáciu, aké vaše osobné údaje spracováva,
 • požadovať od správcu vysvetlenie ohľadom spracovania vašich osobných údajov,
 • vyžiadať si u správcu prístup k vašim osobným údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od správcu výmaz vašich osobných údajov, popr. obmedzenie ich spracovania, tento výmaz však vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo našim oprávneným záujmom,
 • preniesť vaše osobné údaje k inému správcovi,
 • odhlásiť sa z odberu obchodných oznámení v zmysle § 7 zák č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti.

Pre uplatnenie vyššie uvedených nárokov píšte na e-mail: info@venira.sk. V prípade pochybností, či spracovávame Vaše osobné údaje riadne - podľa príslušných právnych predpisov, môžete sa obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov, prípadne na súd.

VI. Účinnosť súhlasu

Súhlas, ktorý nám udeľujete za vyššie uvedených podmienok, sa stane účinným kliknutím na tlačidlo na odoslanie objednávky.

 

 

III. Súhlas so spracovaním osobných údajov - registrácia

 

podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ č. 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov (ďalej len „GDPR”)

 

Správca osobných údajov: Spoločnosť TOPADROIT a.s., so sídlom Ostrava – Mariánské Hory, Přemyslovců 1014/45, PSČ 709 00, IČO: 06048251, vedená na Krajskom súde v Ostrave pod sp.zn.: B 10930, web: https://venira.sk, e-mail: info@venira.sk (ďalej len „spoločnosť“ alebo „správca“).

 

 

I. Rozsah spracovania

Vaše osobné údaje (ďalej len „OU“) budeme v prípade vašej registrácie spracovávať v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa.

II. Účel spracovania

Vaše OÚ budeme spracovávať najmä za účelom umožniť vám zjednodušene nakupovať, a ďalej na marketingové účely: ponúkanie tovaru a služieb, oznamovanie zľavových akcií, výpredajov, zasielanie informácií o e-shope a ponúkaných produktoch a pod. - najmä formou obchodných oznámení prostredníctvom e-mailu. Ďalej môžeme vaše údaje spracovávať na účely vernostného programu a súťaží, ktoré pre vás príležitostne organizujeme.

III. Doba spracovania

Vaše OÚ budeme spracovávať po dobu 3 rokov, ak sa nerozhodnete udeliť nám súhlas opakovane.

IV. Zapojení spracovatelia

Okrem správcu môžu vaše OÚ spracovávať aj títo spracovatelia:

 • marketingové a PR spoločnosti zaisťujúce reklamné kampane a propagačné akcie (vrátane tých zaisťujúcich propagáciu pomocou softvérových aplikácií, ktoré vyhodnocujú vaše preferencie podľa správania na internete),
 • poskytovatelia softvéru – pre uľahčenie prevádzky e-shopu a zaistenie jeho technického zabezpečenia (server hosting, e-mail hosting, cloud-hosting, CRM systém, kancelárske aplikácie a pod.);
 • prevádzkovatelia záložných serverov a iného hardvéru - za účelom zaistenia riadnej prevádzky e-shopu a ochrany a dostupnosti súvisiacich dát.

V. Vaše práva týkajúce sa spracovania

Poskytnutie údajov je úplne dobrovoľné - v dôsledku ich neposkytnutia ich nebudeme môcť spracovávať na vyššie uvedené účely.

Počas spracovania vašich OÚ máte právo:

 • vziať súhlas kedykoľvek späť, a to bez akýchkoľvek sankcií,
 • požadovať od správcu informáciu, aké vaše osobné údaje spracováva,
 • požadovať od správcu vysvetlenie ohľadom spracovania vašich osobných údajov,
 • vyžiadať si u správcu prístup k vašim osobným údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od správcu výmaz vašich osobných údajov, popr. obmedzenie ich spracovania, tento výmaz však vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo našim oprávneným záujmom,
 • preniesť vaše osobné údaje k inému správcovi.

Pre uplatnenie vyššie uvedených nárokov píšte na e-mail: info@venira.sk. V prípade pochybností, či spracovávame Vaše osobné údaje riadne - podľa príslušných právnych predpisov, môžete sa obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov, prípadne na súd.

VI. Účinnosť súhlasu

Súhlas, ktorý nám udeľujete za vyššie uvedených podmienok, sa stane účinným po kliknutí na overovací odkaz, ktorý vám zašleme na e-mail.,

 

 

V. Cookies 

Na čo slúžia cookies?

Cookies sú malé množstvá dát, ktoré ako správcovia (kontaktné údaje TU) posielame Vášmu zariadeniu, a ktoré umožňujú lepšie využitie našich serverov a prispôsobenie obsahu webu vašim potrebám a preferenciám. Ukladané informácie neumožňujú zistiť vašu totožnosť - nemusíte sa obávať, cookies sú dostatočne anonymné. Ak použijete napr. na návštevu našich internetových stránok rovnaké zariadenie a rovnaký internetový prehliadač, vďaka cookies si váš počítač zapamätá navštívené stránky a Vaše preferované nastavenia jednotlivých stránok.

Dva základné typy

Rovnako ako na všetkých ostatných weboch, máme cookies s krátkodobou a dlhodobou životnosťou. Tie dlhodobé (tzv. „persistent cookie“) zostávajú uložené vo Vašom zariadení dlhšie alebo kým ich manuálne neodstránite (záleží na nastavení samotnej cookie a nastavení vášho prehliadača). Tie krátkodobé (tzv. „session cookie“) sú iba dočasné (zostávajú uložené v prehliadači iba dovtedy, kým ho zatvoríte).

Delenie podľa funkcie

Nevyhnutné cookie (esenciálne): tieto cookies sú aktívne vždy - nepodliehajú vášmu súhlasu - napomáhajú základnej funkčnosti webu. Sú dôležité pre správne fungovanie webu. Sú nastavené tak, aby reagovali iba na Vaše aktivity (napr. prihlasovacie údaje, jazyk, veľkosť písma a iné zobrazovacie preferencie). Umožňujú nám sprístupniť niektoré časti webu alebo poskytnúť vám niektoré služby.

Analytické cookie: umožňujú nám sledovať počet návštev a odkiaľ na náš web používatelia prichádzajú – môžeme tak merať a zlepšovať výkon webu. Vieme tak, ktoré stránky sú najobľúbenejšie a akým spôsobom sa používatelia na webe pohybujú.

Konverzné cookie: umožňujú nám analyzovať výkon rôznych predajných kanálov a posúdiť dosiahnutie definovaného cieľa.

Sledovacie cookie (trackingové): spoločne s konverznými nám pomáhajú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov – pomáhajú sledovať Vaše návštevy a aktivitu na našich webových stránkach, stránky, ktoré ste navštívili a odkazy, ktoré ste nasledovali. Umožňujú nám prepojiť vašu návštevu s informáciami, ktoré ste o sebe dobrovoľne poskytli. Naše webové stránky a zobrazovaný obsah čo tak môžeme čo najviac prispôsobiť vašim záujmom.

Reklamné cookie (remarketingové): Tieto "inzertné cookie" nastavujeme my alebo naši partnerskí inzerenti. Môžeme si s ich pomocou vytvoriť profil vašich záujmov a preferencií a na základe toho vám na iných stránkach ponúknuť relevantnú reklamu. Tieto cookies pracujú s jedinečnou identifikáciou prehliadača a zariadenia, prostredníctvom ktorého sa pripájate k internetu. Bez nich sa Vám budú menej zobrazovať cielené reklamy.

Cookies tretích strán: Cookies tretích strán Vám neinštaluje my, ale tretie strany, s ktorými spolupracujeme, s cieľom zbierať určité informácie a vykonávať na ich základe výskum správania, demografia, propagáciu a pod.

Udelenie súhlasu

Pre nevyhnutné (esenciálne) cookie váš súhlas nepotrebujeme, tu dochádza k spracovaniu na základe oprávneného záujmu (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR). U tých ostatných vychádzame automaticky z toho, že súhlasíte s využívaním cookies, pokiaľ má váš prehliadač cookies povolená (na spracovanie dochádza na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Ako cookies nastaviť/obmedziť?

Tu uvádzame odkazy na nastavenie niektorých prehliadačov: Internet Explorer: windows.microsoft.com; Google Chrome: support.google.com; Mozilla Firefox: support.mozilla.org; Opera: help.opera.com; Safari: support.apple.com.

Neesenciálne cookies môžete navyše pre tento web zapnúť alebo vypnúť. Teraz sú neesenciálne cookies zapnuté.

 

Vaše práva

Poskytnutie údajov je úplne dobrovoľné - v dôsledku jeho neposkytnutia nemôžeme iné, než esenciálne cookie využívať.

Počas spracovania vašich OÚ máte právo:

 • vziať súhlas kedykoľvek späť (zmenou nastavenia), a to bez akýchkoľvek sankcií,
 • vzniesť námietku proti zberu cookies na základe oprávneného záujmu (esenciálne cookies),
 • požadovať od správcu informáciu, aké vaše osobné údaje spracováva,
 • požadovať od správcu vysvetlenie ohľadom spracovania vašich osobných údajov,
 • vyžiadať si u správcu prístup k vašim osobným údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od správcu výmaz vašich osobných údajov, popr. obmedzenie ich spracovania, tento výmaz však vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo našim oprávneným záujmom,
 • preniesť vaše osobné údaje k inému správcovi.

Pre uplatnenie vyššie uvedených nárokov píšte na e-mail info@venira.sk. V prípade pochybností, či spracovávame Vaše osobné údaje riadne - podľa príslušných právnych predpisov, môžete sa obrátiť aj na Úrad pre ochranu osobných údajov (www.uoou.cz), prípadne na súd.

Späť do obchodu