Obchodné podmienky

 

I. Úvodné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky našej spoločnosti TOPADROIT as, so sídlom Přemyslovců 1014/45, Mariánskej Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 06048251, zapísané v obchodnom registri Krajského súdu v Ostrave, oddiel B, vložka 10930 (ďalej len „predávajúce ) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatváranej medzi predávajúcim a inou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho (ďalej len „e-shop“) na internetovej adrese www.venira.sk (ďalej len „webová stránka“).

2. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

3. Spotrebiteľom podľa týchto podmienok je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľ, je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

4. Prosím, zoznámte sa tiež so zásadami spracovania osobných údajov dostupných v záložke Zásady spracovania osobných údajov.

 

II. Užívateľský účet

1. Z vášho užívateľského účtu môžete vykonať objednávku, užívateľský účet však pre vytvorenie objednávky nie je potrebný – objednávku môžete vytvoriť aj bez registrácie.

2. Pri registrácii, ale aj pri objednávke tovaru nezabudnite na to, že ste povinní uvádzať správne a pravdivo všetky údaje a pri akejkoľvek ich zmene ich musíte aktualizovať. Údaje, ktoré uvediete pri objednávaní, alebo v užívateľskom účte, považujeme za správne.

3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom – prosíme o zachovanie mlčanlivosti ohľadom informácií potrebných na prístup do vášho užívateľského účtu.

4. Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia, popr. potrebnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

 

III. Nákup tovaru

Informácie o tovaru

1. Náš e-shop obsahuje všetky potrebné informácie o tovare. Aj napriek tomu s vami môžeme uzavrieť kúpnu zmluvu za podmienok, ktoré si individuálne dojednáme.

2. V prípade uvedenia takej ceny, pri ktorej je zjavné, že sa jedná o chybu v písaní alebo číslach, nie je táto cena záväzná a zmluva nie je uzavretá.

3. Všetka prezentácia tovaru na e-shope je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

4. Zľavové kupóny, bonusy a darčeky od nás nemožno vymáhať. Na darčeky, ktoré sú poskytované úplne zadarmo, nie je možné uplatňovať akékoľvek práva spotrebiteľa. Takýto tovar spĺňa podmienky darovacej zmluvy a všetky normy podľa platnej legislatívy SR. Vyhradzujeme si právo ich odňať, súčasne vás o tom však budeme informovať.

 

Ako prebieha objednávka?

1. Náš tovar si môžete zaobstarať na e-shope prostredníctvom formulára, ktorý obsahuje najmä informácie o tovare, cene, spôsobe úhrady ceny a údaje o požadovanom spôsobe dodania tovaru a o nákladoch s tým spojených. Na základe týchto informácií vytvoríte objednávku (ďalej len „Objednávka“).

2. Pred zaslaním Objednávky vám umožníme vo webovom rozhraní skontrolovať a meniť údaje. Údaje, ktoré v rámci objednávania zadáte, považujeme za aktuálne a pravdivé. Vyhradzujeme si právo overiť telefonicky údaje uvedené v Objednávke.

3. Ako spotrebitelia máte právo zrušiť objednávku až do okamihu odoslania tovaru, to nám prosím oznámte e-mailom alebo telefonicky.

4. Ak ste kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, podlieha dodatočná zmena uzavretej kúpnej zmluvy, ktorú odsúhlasíme, administratívnemu poplatku vo výške 400 Kč alebo 16 EUR.

5. Potom, čo obdržíme Objednávku, vám potvrdíme jej prijatie prostredníctvom e-mailovej správy na adresu uvedenú v Objednávke.

6. Kúpna zmluva je uzatvorená okamihom doručenia našej e-mailovej správy o prijatí Objednávky. Pokiaľ bude charakter objednávky neobvyklý (napr. vysoká cena či vysoké množstvo), máme právo vás kontaktovať so žiadosťou o dodatočné potvrdenie Objednávky. V takom prípade bude kúpna zmluva uzavretá, až obdržíme potvrdenie tejto Objednávky.

7. Náklady na používanie komunikačných prostriedkov vzniknuté v súvislosti s rokovaním o uzavretí kúpnej zmluvy si hradíte sami, tieto náklady sa nijako nelíšia od základnej sadzby.

 

Čo nastane po objednávke?

1. Tovar dodávame prostredníctvom dopravcu ako balík (zásielka) na adresu uvedenú v Objednávke a účtujeme si dopravné podľa cien uvedených na webovej stránke pri jednotlivých typoch dopravy. Osobný odber nie je možný.

2. Tovar vám bude dodaný najneskôr do 7 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Vyhradzujeme si právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, že objednaný tovar nebude na sklade a ani nebude naskladnený do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Táto dodacia lehota sa netýka tovaru, u ktorého je na tejto webovej stránke výslovne uvedená dlhšia dodacia doba.

3. Objednaný tovar máte povinnosť prevziať. Pokiaľ ho neprevezmete do 21 dní odo dňa dohodnutého v kúpnej zmluve, prípadne v lehote na odber, ku ktorému ste boli písomne ​​vyzvaní e-mailom alebo SMS, môžeme odstúpiť od zmluvy a objednaný tovar predať inej osobe. V takom prípade vám ako spotrebiteľovi vrátime čiastku, ktorú ste nám za tovar zaplatili, vezmite však na vedomie, že náklady spojené so zaslaním a balením tovaru vo výške 159 Kč hradíte vy sami, s čím prijatím týchto obchodných podmienok súhlasíte. O povinnosti uhradiť túto čiastku vás budeme informovať na e-mail uvedený v Objednávke. V prípade kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, sme oprávnení fakturovať takému kupujúcemu za neodobraný tovar zmluvnú pokutu vo výške prijatej čiastky zaplatenej na kúpnu cenu a ak nebola žiadna platba zložená, tak vo výške 50 % z hodnoty neodobraného tovaru uvedenej v kúpnej zmluve. V prípade, že by došlo k následnému odberu neodobraného tovaru a my by sme nevyužili práva na odstúpenie podľa tohto odseku, sme oprávnení požadovať od kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, zmluvnú pokutu vo výške 1 % hodnoty tohto tovaru za každý deň omeškania presahujúci 21 dní, najmenej však 200 Sk alebo 7 EUR. Zmluvné pokuty sú splatné dňom doručenia faktúry a je možné ich započítať oproti iným obdržaným plnením kupujúceho.

4. Zjavné poškodenie tovaru alebo jeho obalu pri doručovaní je nutné ihneď riešiť s dopravcom a prípadné nedostatky spísať do odovzdávacieho protokolu. Vyššie uvedený tovar potom nie ste povinní od dopravcu prevziať. O zistenom poškodení nás bez zbytočného odkladu informujte a poškodenie prosím zdokumentujte.

 

IV. Platobné podmienky

1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru môžete uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:

- bezhotovostne kartou alebo rýchlym online prevodom prostredníctvom platobného systému GoPay,

- na dobierku.

2. Akceptované sú tie platobné karty, ktoré uvádzame na webovej stránke a kúpnu cenu zaplatíte platobnou kartou alebo rýchlym online prevodom po vytvorení Objednávky s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade platby na dobierku bude kúpna cena uhradená v hotovosti pri prevzatí zásielky, a to k rukám vybraného prepravcu.

3. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho. Tovar bude expedovaný po pripísaní príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického výpadku najneskôr do 48 hodín. Toto ustanovenie sa netýka elektronických platieb kartou, prevodom na bankový účet ani iných foriem online platieb.

5. Pre každú platbu vám vystavíme po uhradení ceny daňový doklad – faktúru. Tá bude spĺňať požiadavky daňových a účtovných predpisov.

6. Sme platcom DPH. Informácie o celkovej cene tovaru vrátane DPH bude uvedená pri ponuke tovaru. 

 

V. Odstúpenie od zmluvy

1. Podľa Občianskeho zákonníka máte ako spotrebiteľ právo odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetu do 14 dní od prevzatia tovaru.

2. Dôležité upozornenie: Vezmite prosím na vedomie, že v prípade kúpy tovaru v uzavretom obale, ktorý ste z obalu vyňali, takýto tovar z hygienických dôvodov vrátiť nemôžete, a nemožno tak v súlade s ust. § 1837 písm. g) Občianskeho zákonníka od zmluvy odstúpiť.

3. Pokiaľ by to u daného tovaru bolo možné a rozhodli by ste sa odstúpiť od zmluvy, prosím využite formulár, ktorý je prílohou týchto podmienok (formulár nájdete nižšie, na poslednej strane).

4. Do 14 dní od vášho platného odstúpenia od zmluvy vám vrátime čiastku plne zodpovedajúcu cene tovaru a zaplateným nákladom na jeho dodanie, a to na číslo účtu, ktoré nám oznámite. Najneskôr v rovnakom termíne ste povinní nám zakúpený tovar zaslať alebo odovzdať na adresu TOPADROIT a.s., so sídlom Přemyslovců 1014/45, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava. Tovar musíte vrátiť kompletný, nesmie javiť známky opotrebenia či poškodenia. Máme právo vo vyššie uvedenej lehote posúdiť, či je vrátený tovar nepoškodený, neporušený a nepoužitý a či ste nespôsobili iným nakladaním, než je nutné s ohľadom na povahu a vlastnosti tovaru, zníženie hodnoty tohto tovaru.

5. Vezmite prosím na vedomie, že náklady za vrátenie tovaru späť k nám nesiete vy.

6. Ak je vrátený tovar poškodený vplyvom vášho nesprávneho zaobchádzania, sme oprávnení voči vám uplatniť nárok na náhradu zníženia hodnoty tovaru a započítať ho na vrátenú sumu.

7. Podľa zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa máte právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu plynúceho zo zmluvy. V takom prípade ste oprávnení obrátiť sa na Českú obchodnú inšpekciu, (Ústredný inšpektorát - oddelenie ADR, Štěpánska 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa začína výlučne na návrh spotrebiteľa, a to v prípade, že sa spor nepodarilo s predávajúcim vyriešiť priamo. Návrh je možné podať najneskôr do 1 roka odo dňa, kedy spotrebiteľ uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho prvýkrát. Máte právo začať mimosúdne riešenie sporu online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke ec.europa.eu/consumers/odr/.

8. V prípade, že nie ste spotrebiteľom, sa na vás možnosť odstúpenia od zmluvy nevzťahuje.

 

 

VI. Práva z vadného plnenia pre spotrebiteľov

1. Zodpovedáme vám za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. To znamená, že v čase, keď preberáte tovar, zodpovedáme najmä za to, že:

- má tovar vlastnosti, ktoré sme si dojednali, a ak chýba dojednanie, také vlastnosti, ktoré sme my alebo výrobca popísali alebo ktoré ste mohli očakávať s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nami uvedenej;

- sa tovar hodí na účel, ktorý na jeho použitie uvádzame;

- tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy;

- je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

- tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

2. Zodpovedáme za to, že k objednanému tovaru je priložený daňový doklad.

3. Zodpovedáme za vady vzniknuté po prevzatí tovaru v 24-mesačnej záručnej dobe, ak nie je na obale uvedená iná doba.

 

Uplatnenie práva z chybného plnenia

1. Reklamáciu, prosíme, uplatnite na e-mail: info@venira.sk alebo nám ju pošlite listom na adresu sídla TOPADROIT a.s., Přemyslovců 1014/45, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

2. Prípis k vami uplatňovanej reklamácii musí obsahovať nasledujúce náležitosti:

- vaše kontaktné údaje, popis závady a požiadavka na spôsob vybavenia reklamácie;

- preukázanie nákupu tovaru (najlepšie priložením dokladu o kúpe).

3. Tovar, ktorý podľa vášho názoru obsahuje vadu, zašlite alebo prineste spolu s reklamačným formulárom na vyššie uvedenú adresu sídla. Tovar by mal byť pri preprave zabalený vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, musí byť čistý a kompletný.

4. Pri uplatnení reklamácie obdržíte prostredníctvom elektronickej pošty písomné potvrdenie (reklamačný protokol) slúžiace ako doklad pri vysporiadaní reklamácie. V reklamačnom protokole sú uvedené nasledujúce informácie: kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie požadujete.

 

Chyby tovaru

1. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

2. Povinnosti z chybného plnenia máme najmenej v takom rozsahu, v akom trvajú povinnosti z chybného plnenia výrobcu. Ste inak oprávnení uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.

3. Ak je na predávanom tovare, na jeho obale, v návode pripojenom k ​​tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, počas ktorej je možné tovar použiť, použijú sa ustanovenia o záruke za akosť. Zárukou za akosť sa vám zaväzujeme, že tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Ak ste nám vytkli vadu tovaru oprávnene, nebeží lehota na uplatnenie práv z vadného plnenia ani záručná doba po dobu, po ktorú nemôžete vadný tovar užívať.

4. Ustanovenia uvedené v tomto článku obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, pri použitom tovare na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebeniu, ktorú tovar mal pri prevzatie vami, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru. Právo z chybného plnenia vám nepatrí, pokiaľ ste pred prevzatím tovaru vedeli, že tovar má vadu, alebo ak ste vadu sami spôsobili.

5. V záručnej dobe alebo v dobe použiteľnosti môžete uplatniť reklamáciu a podľa svojej voľby požadovať pri vade, ktorá znamená podstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú):

- odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci;

- bezplatné odstránenie vady opravou;

- primeranú zľavu z kúpnej ceny; alebo

- vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy.

6. Podstatné je také porušenie zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzavretí zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, pokiaľ by toto porušenie predvídala.

7. Pri vade, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú), máte nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

8. Ak sa vyskytla odstrániteľná vada po oprave opakovane (obvykle tretia reklamácia pre rovnakú závadu alebo štvrtá pre odlišné závady) alebo má tovar väčší počet vád (spravidla najmenej tri vady súčasne), máte právo uplatniť požiadavku na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy.

9. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru sa uplatňujú u nás ako predávajúceho. Sme povinní vám vydať písomné potvrdenie o tom, kedy ste právo uplatnili, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie požadujete; a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené nami na vykonanie opravy.

10. Pri uplatnení reklamácie ste povinní nám oznámiť, aké právo ste si zvolili. Zmena voľby bez nášho súhlasu je možná len vtedy, ak ste žiadali opravu vady, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná. Ak si nezvolíte svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, máte práva rovnaké ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

11. Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy môžete požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.

12. Pokiaľ preukážeme, že ste pred prevzatím o vade tovaru vedeli alebo ju sami spôsobili, nie sme povinní vášmu nároku vyhovieť.

13. Vezmite prosím tiež na vedomie, že nemôžete reklamovať zľavnený tovar z dôvodu, pre ktorý je daný tovar zlacnený.

 

Vybavenie reklamácie

1. Najneskôr do siedmich pracovných dní rozhodneme o vašej reklamácii, prípadne o tom, že je na rozhodnutie potrebné odborné posúdenie. Informáciu o nutnosti odborného posúdenia vám v tejto lehote oznámime.

2. Reklamáciu, vrátane odstránenia vady, vybavíme bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, pokiaľ sa s vami písomne ​​nedohodneme na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty máte rovnaké práva, ako by išlo o podstatné porušenie zmluvy.

3. Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia alebo do doby, kedy ste si boli povinní tovar vyzdvihnúť. Ak dôjde k výmene tovaru alebo jeho časti, uplatní sa naša zodpovednosť ako by išlo o kúpu nového tovaru alebo jeho časti.

4. Ak vystupujete vo vzťahu k nám ako spotrebiteľ, máte právo na úhradu účelne vynaložených nákladov na uplatnenie reklamácie, tieto náklady sú chápané ako najnižšie možné. O preplatenie týchto nákladov musíte požiadať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného mesiaca od konca lehoty na uplatnenie práv z chybného plnenia, inak vám ho súd nemusí priznať.

5. Zašleme vám písomné potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, potvrdenie o vykonaní opravy a o dobe trvania reklamácie, prípadne zdôvodnenie zamietnutia reklamácie.

 

 

VII. Práva z chybného plnenia pre kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom

1. Zodpovedáme vám za vadu, ktorú má vec pri prechode nebezpečenstva škody na kupujúceho, hoci sa prejaví až neskôr. Vaše právo z chybného plnenia založí aj neskôr vzniknutá vada, ktorú sme spôsobili porušením svojej povinnosti.

2. Pokiaľ je plnenie chybné podstatným porušením zmluvy, máte právo na:

- odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci;

- bezplatné odstránenie vady opravou;

- primeranú zľavu z kúpnej ceny; alebo

- vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy.

3. Pri uplatnení reklamácie ste povinní nám oznámiť, aké právo ste si zvolili. Zmena voľby bez nášho súhlasu je možná len vtedy, ak ste žiadali opravu vady, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná. Ak si nezvolíte svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, máte práva rovnaké ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

4. Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy môžete požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.

5. Ak si nezvolíte svoje právo včas, máte práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

6. Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, máte právo na odstránenie vady, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

7. Kým neuplatníte právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpite od zmluvy, môžeme vám dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právnu vadu. Iné vady môžeme odstrániť podľa vlastnej voľby opravou veci alebo dodaním novej veci a táto voľba vám nesmie spôsobiť neprimerané náklady.

8. Ak neodstránime vadu veci včas alebo vadu veci odmietneme odstrániť, môžete požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môžete od zmluvy odstúpiť. Vezmite ale na vedomie, že vykonanú voľbu nemôžete zmeniť bez nášho súhlasu.

9. Nemôžete tiež odstúpiť od zmluvy, ani požadovať dodanie novej veci, ak nemôžete vec vrátiť v tom stave, v akom ste ju obdržali. To však neplatí v nasledujúcich prípadoch:

- ak došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady veci;

- ak ste použili vec ešte pred objavením vady;

- ak ste svojím konaním alebo opomenutím nespôsobili nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave;

- ak ste predali vec ešte pred objavením vady, spotrebovali ste ju, alebo ste pozmenili vec pri obvyklom použití; ak sa tak stalo len sčasti, vrátite nám, čo ešte vrátiť môžete, a dáte nám náhradu do výšky, v ktorej ste mali z použitia veci prospech.

10. Ak ste nám neoznámili vadu veci včas, strácate právo odstúpiť od zmluvy.

11. Práva z chybného plnenia môžete uplatiť u nás na adrese nášho sídla.

12. Záruku za akosť vám neposkytujeme, iba ak by sme si tak výslovne medzi sebou dojednali. V takom prípade by sa naša zodpovednosť riadila občianskym zákonníkom.

 

 

VIII. Záverečné dojednania

1. Obchodné podmienky sú v slovenskom jazyku. Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky a spory z neho vyplývajúce budú rozhodované vecne a miestne príslušným súdom predávajúceho. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. Nie sme ako predávajúci vo vzťahu k vám viazaní žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.

3. Všetky práva k našim webovým stránkam, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafik, ochranných známok, logá a ďalšieho obsahu a prvkov, patrí nám ako predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webovú stránku alebo jej časť bez nášho súhlasu.

4. Nenesieme zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením.

5. Znenie obchodných podmienok môžeme ako meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

6. Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy.

7. Kedykoľvek nás v prípade otázok k týmto obchodným podmienkam môžete kontaktovať na info@venira.sk.

 

V Prahe, dňa 6.1.2020

 

 

Príloha č. 1: Formulár na odstúpenie od zmluvy

Späť do obchodu